Aile Eğitimi Programları

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetinin en önemli boyutlarında biri de ailedir. Aile eğitimi anne-babaları, anne-babalık ile ilgili olarak bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve beceri sahibi yapmak, yaşanılan sorunlara yönelik çözüm bulma becerilerini geliştirmek, eğitimsel çalışmaların verimini arttırmak amacıyla aileyi ekibin bir üyesi yapmak ve yaşam kalitelerini desteklemek ile ilgili tüm programları kapsar.

Eğitim yalnızca okul ve eğitim ortamında yürütülen bir süreç değildir. Çocuğun ilk deneyimlerini edindiği, ilk etkileşimde bulunduğu ortam aile ortamıdır.

Çocuğun katılımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları ne derece etkileyeceği;

 • Ailenin sosyo – kültürel niteliğine,
 • Çocuklarına sağladığı uyarılara
 • Çocuk yetiştirme tutumlarına
 • Sözel iletişim ve model alma gibi aile ortamı ile ilgili pek çok değişkene bağlıdır.

Çocuğun gelişiminde bu denli etkileri olan ailenin çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve öğrendiklerini davranışa dönüştürebilmesi için;

Beli program çerçevesinde çocuğun

Eğitilmesi gerekmektedir. Eğitim sürecinin etkili ve verimli olabilmesi ailenin bu sürece etkin katılımı son derece önemlidir.

Çünkü;

 1. Çocuklarımız tüm zamanlarında daha çok aileyle birlikte ( uyku dışındaki zamanlarının % 80’ini aileyle birlikte geçirmektedir. ) olmaktadır.
 2. Çocuğun eğitim ve gelişiminde en etkili ve en ekonomik sistem aile eğitimidir.
 3. Anne babalar çocuğun yeterli ve yetersiz olduğu yönleri en iyi bilen kişilerdir.
 4. Çocuğun gelişiminde etkili olacak ortamların hazırlanmasında ailenin rolü büyüktür.
 5. Her öğretim kademesinde çocukların başarıları sadece okulda aldıkları eğitime değil, evde aldıkları destek eğitime ve ailelerin eğitime katılmasına da bağlıdır.
 6. Çocuklar aileleri model almaktadır.

Aile Eğitiminin Amaçları

 1. Ailenin çocuğunun durumunun kabulünü sağlamak, çocuğu objektif olarak değerlendirebilmesine imkan tanıyarak potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamasına yardımcı olabilmek.
 2. Ailenin haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak
 3. Aile ile işbirliği yapmak, eğitim programlarının özelliklerini anlatmak ve programlarının amaçların gerçekleştirmede yardımlaşmayı teşvik etmek.
 4. Ailenin belli programları uygulayabilmesini sağlayarak, ev ortamını daha verimli bir eğitim ortamı haline getirmek.
 5. “ Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.”
 6. Çocukları ile nasıl ilişki kuracakları, nasıl sürdürecekleri, onu içtenlikle nasıl kabul edecekleri konularında rehberlik etmek.
 7. Çocukların tüm gelişimsel özelliklerine yönelik bilgilenmelerini sağlamak

Aile eğitimleriyle desteklenen bir ev ortamında ilişkiler çok daha sağlıklı ve çocuğun gelişimine yönelik olmaktadır. Çocuğun özel eğitimde kazandığı becerilerin ev ortamında aile ile işbirliği yaparak pekiştirilmesi eğitimin sürekliliği ve yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerinde ekibe dahil olmaları kabul sürecine ulaşmalarını hızlandırmakta, çocukların performanslarında da belirgin bir artışa imkan tanımaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz Aile Eğitim Çalışmalarında;

 • Ailelerimize çocuklarına ait özellikler, gelişimleri, yeterlilikleri, yetersizlikleri, ihtiyaçları ve problemin seyri hakkında bilgi vermek
 • Çocuklarının eğitimleri konusunda yapabilecekleri konusunda bilgilendirmek alabilecekleri kaynaklar hakkında yönlendirmek
 • Yaşadıkları duygu çatışma ve kaygıların anlaşılması paylaşılması ve çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Ailelerin kendilerine çocuklarına güven duyabilmelerini sağlayarak başa çıkabilme becerilerini güçlendirmek ve sosyal yaşamdan kopmalarını önleyebilmek hedef alınmaktadır.

Kurumumuzdaki Aile eğitimi Çalışmaları Aşağıdaki Programlar Çerçevesinde Yürütülmektedir;

1) Aile Eğitimi Toplantıları; Çocuklarla ilişkide bulunan aile bireylerinin birbirleriyle ve çocuğun eğitiminden sorumlu uzmanlarla karşılıklı etkileşim içinde bulunarak, çocuğun sahip olduğu engele ait özellikler, yeterli ve yetersiz olduğu gelişim alanları, güçlü ve zayıf yönleri çalışılan hedefler, çocuğun çalışma programı, evde destekleme çalışmaları ve ailenin öğrenmek istediği konularda bilgi, deneyim ve duyguların paylaşıldığı toplantılardır.

2) Yaşantı Paylaşım Toplantıları; Benzer tanılı çocukların ailelerin kurumumuzdaki uzmanlarla bir araya gelerek kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygu, düşünce ve deneyimlerini paylaştıkları toplantılardır. Bu toplantıların genel amacı engelli çocuğa sahip ailelerin problemlerini paylaşmalarına fırsat verilmesi ve özgün problemlerle baş etme yolları konusunda birbirlerine destek ve yardım sağlamalarıdır. Toplantılara katılan anne babalar diğer anne babaların deneyimleri sayesinde kendi yaşamlarında olanların farkına varabilir, grup içinde kabul, anlayış ve destek bulabilirler.

3) Aile eğitim Seminerleri;

a) Kurum içi seminerlerimiz; Kurum içinde belli dönemlerde planlanarak duyurulan aile eğitim seminerleri aileleri ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, belli becerileri kazandırma ve mevcut problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlar.

 • Engel grupları konusunda bilgilendirme
 • Okula hazır oluşluk toplantıları
 • Uyum ve davranış problemleri, okuma yazma, cinsel gelişim, tuvalet eğitimi, ödül ceza vb. spesifik konu ve sorunlara yönelik eğitimler
 • Kritik yaş ve problemlere ilişkin aile odaklı çözüm toplantıları
 • Ev ve okul yaşamını düzenlemeye yönelik eğitimler
 • Çocuğun yetenek ve becerilerini desteklemeye yönelik eğitimler
 • Yasal haklarla ilgili bilgilendirmeler gibi çeşitli gündemler oluşturularak ailelerimize duyurularak kurumumuzda kurum ailelerimizle paylaşılır.

b) Topluma yönelik seminer ve sempozyumlar

Daha geniş kitlelere hitap eden alanında uzman profesyonellerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilen toplumu ………… ve özel eğitim konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan seminer ve sempozyumlardır.

Right Menu Icon0 (553) 238 00 39