Testler – Ölçme ve Değerlendirme

Bireylerin güçlü ve zayıf yönleri ile bireysel özelliklerini ilgilerini belirlemek amacıyla tüm gelişim alanlarında yapılan ( dil – bilişsel – motor – sosyal – duygusal- özbakım ) değerlendirme sürecidir.

Eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi esastır.

EĞİTSEL GELİŞİMSEL TANILAMA

 • Eğitim ve öğretime nereden başlanılacağına
 • Eğitim ve gelişim alanlarındaki performansın ortaya çıkarılmasına
 • Ne şekilde bir eğitim ortamının oluşturulacağına
 • Hangi araç ve yöntemlerin kullanılacağına
 • Bireyin ne tür eğitim programına ihtiyaç duyduğuna
 • Alınabilecek eğitsel önlemlere karar verilmesi konusunda bizlere ışık tutmaktadır.

Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme de erken tanı, doğru değerlendirme, doğru tanı ve doğru programı kritik faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların gelişimindeki farklılıkları ve risk faktörlerini erken tespit edebilmek, mevcut programı ortaya çıkarma ve gelişme sağlamada % 100’lük bir sonuç farklılığına neden olmaktadır. Özellikle 0 – 6 yaş döneminde risk ve problemleri yakalayarak önleme ve destek hizmetlerine başlamak gelişimin %70’nin tamamlandığı bir dönem olarak dönüştüğünde hata yapılamayacak kadar kıymetlidir. Bu nedenle en erken zamanda sonuca ulaşmak ve hareket noktasını belirlemek gerekmektedir. Aynı şekilde problemin tam olarak ne olduğunun tespiti de uygulanacak program ve gelişme açısından son derece önemlidir. Yanlış tanılama ve değerlendirmeler geri dönülemeyecek zaman kayıplarına neden olabilmektedir. Otizm tanılı bir çocuk işitme engelli, özgül öğrenme güçlüğü olan bir çocuk zihinsel engelli olarak tanılanabilmekte bu çocuğun tüm eğitim ve gelişim hayatını dolayısıyla yaşam kalitesini etkileyebilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı zamanında doğru yöntemlerin kullanılarak yapılan doğru program öngörülerinin oluştuğu bir değerlendirme süreci çocuğun hayatının merkez noktasını belirleyebilmek çocuğun açısından son derece önemlidir

1) Tarama Belirleme; Öğrencinin doğal ilişki iletişim biçimleri gözlemlenir. Okul performansı ya da gelişimsel alanlardaki sorunlarına bağlı olarak potansiyel yetersizlik durumuna sahip olup olmadığı değerlendirilir.

2) Değerlendirme; Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme birimi, ekip üyeleri öğrencinin yaş ve gelişimine uygun test araç gereç materyal ve envanterleri ile gelişimini değerlendirir. Bu araçlarla çocuğun mevcut beceri ve ihtiyaçları çocuğun üzerinde etkili olabilecek yöntemler, yaşadığı çevre de değerlendirilir.

3) Konsültasyon; Ekip üyeleri çocuğun genel gelişimsel düzeyi, eğitimsel performansı, uygulanan değerlendirme araçları sonuçlarını ve ihtiyaç olan eğitim ve programların neler olabileceğini paylaşırlar.

4) Aile Görüşmesi; Birim üyeleri yapmış oldukları değerlendirme ve çalışmaları ve öngördükleri programları aile ile paylaşırlar.

5) Eğitsel Program Planlaması; Uygulanan ön değerlendirme sonuçları yorumlanarak detaylı  detaylı değerlendirme sürecine geçilir. Ayrıntılı değerlendirme test araç ve gereçleri uygulanır, çocuğun yapamadıklarının yanı sıra yapabildikleri ve yapabilecekleri de detaylı olarak saptanarak çalışma planı programı oluşturulur. Belirli dönem aralıklarla değerlendirmeler tekrarlanarak gelişme ve ihtiyaçlar yeniden gözden geçirilir ve uygulanan program çocuğun performansına bağlı olarak çeşitlendirilip geliştirilir. Her bir aşama aile ile paylaşılır. Mevcut çalışma sürecine çocuğun kapasitesinin en alt ve en üst noktaları, ilgi ve yetenekleri ışığında başarı duygusunu deneyimletmeli, özgüveni desteklenmiş bağımsız bireyler yetiştirebilmek temel hareket noktamız olmaktadır.

Tüm bu çalışmalar esnasında mümkün olduğunca ayrıntılı kapsamlı değerlendirme yapabilmek amacıyla zaman zaman eğitimsel programa alınan öğrencilerin ev – kreş – okul gibi doğal ortamlarında değerlendirme ekibimiz tarafından gözlemlenmesi, yakın çevresindeki bireylerle o ortamda görüşülmesi uygulanan eğitim programının çocuğun tüm yaşam alanına dokunabilmesi ve hayatında etkili olabilmesi için son derece önemlidir.

 • DENWER – Goodenouh
 • AGTE – Otizm erken tanı testi
 • PORTAGE
 • PEABODY
 • BENDER – GESTALT
 • ARTİKÜLASYON TESTİ
 • AKADEMİK BECERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • BAĞIMSIZ YAŞAM BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ
  • Çocuk ve ergenlerde dikkat bozukluğu
  • Öğrenme stilini belirleme testi
  • Problem tarama envanterleri
  • Kendini değerlendirme anketi
  • Bundon dikkat testi
  • Beck umutsuzluk ölçeği
  • Sorumluluk sürekli kaygı ölçeği
  • Kime göre ben neyim anketi
  • Denetim odağı ölçeği
  • Stres ölçeği – testi
  • Sınav kaygısı ölçeği
  • Sosyal uyum ölçeği
  • Depresyon ölçeği
  • ÖÖG testi

Özel eğitimde eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme ,, genel olarak çocukla ilgili sorunların ( akademik, davranışsal, gelişimsel vs. ) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması amacıyla yapılan bir veri toplama sürecidir.

Bu sürece ilişkin değerlendirme, bir öğrencinin mevcut eğitimsel performansının profilini ortaya çıkarma, bireysel gereksinimlerinin neler olduğunu anlama, özel eğitime gereksinimi olup olmadığına karar verme, bireyselleştirilmiş eğitim programını planlama, uygun özel eğitim hizmetleri ve destek hizmetlerini sağlama gibi öğrenci için düzenlenen programın her aşamasında kullanılır.

Kurumumuza yeni başvuran öğrenci ve aileye ilişkin eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme süreci 7 basamaktan oluşur

• İLK MÜRACAAT – RANDEVU:

Aile telefonla ya da bizzat başvurduğunda sekreterya tarafından çocuğun yaşı, problemi ve ailenin iletişim bilgileri alınarak eğitimsel-gelişimsel değerlendirme birimine yönlendirme yapılır. Birim yetkilisi tarafından aile ile kısa bir görüşme yapılarak randevu planlanır.

• ÖN GÖRÜŞME:

Çocuğuyla birlikte kurumumuza gelen aile ile bir ön görüşme yapılarak, çocuğa ait tıbbi ve eğitsel belge ve bilgiler, sorunlar, özellikler, aile talep, şikayet ve beklentileri alınarak değerlendirilir.

• ORTAMA UYUM:

Çocuğun ortama ısınması için ayrılan değerlendirme öncesi süreçtir. İlk izlenim verileri oluşturan ve serbest gözlem imkanı tanıyan önemli bir basamaktır.

• GÖZLEM İNCELEME DEĞERLENDİRME:

Çocuk eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi tarafından değerlendirme ünitesine alınır ( Erken çocukluk dönemindeki çocukların aileleri de bu sürece dahil edilir) . Bu birim Çocuk Gelişimi Eğitimi Uzmanları, Psikolog , Özel Eğitimci ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinden oluşmaktadır.

Değerlendirme esnasında çocuğun ortamdaki davranışlar, ilişki ve iletişim stilleri, akranlarıyla benzeşen ve ayrılan noktaları, normal gelişim sürecinde hangi noktada olduğu, güçlü ve zayıf yönleri, öğrenme stratejilerine yönelik ip uçları çeşitli yöntem ve araçlar kullanılarak değerlendirilir. Hangi yöntem ve araçların kullanılacağı çocuğun yaşı, ihtiyaçları ve problemine göre çeşitlilik göstermektedir.

Kullanılan Yöntem, Test araç ve gereçleri

 • Doğal Gözlem
 • Yapılandırılmış Gözlem
 • Portage Erken Çocukluk Eğitimi Programı Değerlendirme Listesi
 • Denver Gelişim Tarama Envanteri
 • AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri )
 • Goodenough Bir adam çiz testi
 • Peabody Resim kelime testi
 • Bender- Gestalt görsel motor algı testi
 • Artikülasyon değerlendirmesi
 • Akademik Beceri Değerlendirme Formu
 • Özgül öğrenme güçlüğü testi
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu değerlendirme ölçekleri
 • Psikolojik Değerlendirme Ölçekleri

EKİP KONSÜLTASYONU:

Aile ile yapılan ön görüşme ve ekip konsültasyonunun ardından, eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi ekip üyeleri tarafından çocuğun durumu, ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, olası risk durumları ve yapılabilecekler konusunda konsültasyon yapılarak bir karara varılır.

• AİLE GÖRÜŞMESİ:

Eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme birimi yapmış olduğu konsültasyon sonuçlarını aile ile paylaşır. Çocuğun eğitimsel ve gelişimsel performansı, bireysel gereksinimleri, özel eğitim ihtiyacının olup olmadığı, ihtiyacı varsa ön program çerçevesi hakkında bilgilendirmede bulunulur.

• KARAR:

Aile kayıt kararı aldığı taktirde eğer çocuğun rehberlik araştırma merkezi tarafından düzenlenmiş raporu varsa kayıt işlemi tamamlanır ve özel eğitim rehabilitasyon uygulamaları program koordinatörlüğü tarafından programları iletilir. İlk bir aylık süreçte eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi ve program koordinatörlüğü ekip halinde çalışarak çocuğun detaylı performans değerlendirmesini, öğrenme hızını, öncelikli ihtiyaçlarını, bir yılı kapsayan bireyselleştirilmiş eğitim programını, öğrenme stratejilerine göre belirlenmiş öğretim tekniklerini belirlerler ve ekip üyeleri ile aile üyelerinin katıldığı değerlendirme toplantısında aile ile paylaşırlar.
Eğer çocuğun raporu yoksa programa başlamadan önce aile yasal haklarından faydalanabilmesi için hastaneye ve rehberlik araştırma merkezine yönlendirilir rapor düzenlendikten sonra çocuğun eğitim süreci başlar.

I ) O.M. ailesi ile birlikte kurumumuza geldiğinde 2 yaşındaydı. Göz teması kurmuyor, çığlıklar atıyor, uyaranlarla ilgilenmiyor, insanlardan kaçıyor ve sürekli kendi etrafında dönüyordu. Aile son derece endişeli ve üzgündü daha önce herhangi bir yere baş vurmamışlardı. O.M. ile yapılan detaylı değerlendirme sürecinin ardından aile otizm tanısı şüphesiyle tıp fakültesine yönlendirildi ve zaman kaybetmemek adına hızlıca terapi sürecine başlandı. O.M. tıp fakültesinde 1,5 ay sonunda otizm tanısı alarak raporu düzenlendi. Bu 1,5 aylık özel eğitim sürecinde hızlı bir atak gösterdi. Göz teması arttı, çevresine, uyaranlara ve insanlara yönelmeye, konuşanları dinlemeye, verilen yönergelere karşılık vermeye başladı. O.M. bugün 12 yaşında bir devlet okulunda 7. sınıf öğrencisi akranlarıyla iyi ilişkiler kurabiliyor kendini ifade edip derslerini takip edebiliyor, karşılıklı iletişim becerileri son derecede gelişti. Günlük yaşamda karşılaştığı hiç kimse mevcut tanısını anlamıyor ve bilmiyor. Zihinsel işlem gerektiren becerilerde iyi bir performans sergiliyor. O bugün erken eğitimin erken tanının artılarıyla hayata tutunmuş bir öğrencimiz olarak kurumsal gururumuzu ve mutluluğumuzu bize yaşatmaya devam ediyor.

II) K.M. 6. sınıfta kurumumuza hafif zihinsel engel tanısı ile başladı. Henüz okuma yazma becerilerinde bile sorun yaşıyor, dört işlemi karıştırıyordu. Yapılan değerlendirme çalışmalarının sonucunda K.M.’nin mevcut performansının henüz kullanılmadığı tespit edilerek, yoğunlaştırılmış bir eğitim programına başlandı. Bir yıl içinde okuma yazma okuduğunu anlama ve temel matematiksel becerilerinde hızlı bir artış oldu. Bu gelişme okul öğretmenleri ve arkadaşları tarafından da fark edildi. 8. sınıfın sonunda aile ile yapıla değerlendirme görüşmesinde meslek lisesi yönlendirmesinin faydalı olacağı kararına varıldı. K.M. bugün bir meslek lisesinin güzellik uzmanlığı ve kuaförlük bölümünden mezun oldu. Lise 3. sınıfında artık özel eğitime ihtiyacı olmadığına karar verildi. Bu yıl diplomasını aldı ve emekli olan annesiyle birlikte kendi açtıkları salonlarında mesleğini yapıyor, bizde öğrencimizi kendi ayakları üzerinde durabilen, bağımsız yaşam becerilerini kazanmış meslek sahip bir birey olarak görmekten mutluluk duyuyoruz.

Right Menu Icon0 (553) 238 00 39