Bireysel Eğitim

Bireysel özel eğitim; çoğunluktan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir. Çocukla uzman eğitimci arasındaki kişisel değerlerde olan özenli bir ilişki türü, gelişimsel eğitimsel içerikli özel bir çalışmadır.

Farklı gelişim gösteren bireyin zayıf ve güçlü yönlerinin değerlendirilmesinden sonra uygun müdahale programlarına geçme aşaması dikkatlice hazırlanmış bir planlamayı gerektirir. Bu planlama süreci bireyin özel eğitim gereksinimlerinin tümünü kapsar. Uzun ve kısa dönemli çalışma hedefleri, kullanılacak yöntem-teknikler ve değerlendirme süreci açık bir şekilde tanımlanır.

bireysel-egitim-3

Bireyin Başarısının Anahtarı ve Kilitidir

Uygulanacak olan özel eğitim programının faydalılığı ve geçerliliğinde bireyin öğrenme özellikleri, düşünme biçimleri  ve  bunları nasıl kullandığının bilinmesi,  doğru uygulama stratejilerinin belirlenmesini ve bireyin  başarısını % 100 oranında etkilemektedir. Bu nedenle kurumumuzda program oluşturma aşamasında bireyin aşağıdaki özellikleri detaylıca değerlendirilmekte ve bu sayede etkili program süreçlerine ulaşılabilmektedir. Bu özellikler;

 •  Yaş ve psiko-sosyal durum
 •  Aile,yaşantılar,fiziki ve sosyal çevre içinde bütüncül bir kişilik olarak bireyin;
 •  Potansiyel kapasitesi ve mevcut kapasitesi
 •  Algılamalarının,  ilşiki ve uyaran anlamlandırmalarının düzeyi
 •  Güçlü yönler
 •  Zayıf yönler
 •  Öncelikli ihtiyaçların tespiti
 •   Moral ve motivasyon kaynakları
 •   Ödülleri
 •   Öğrenmede kullandığı yöntemler,dirençleri ve akıcılık özellikleri
 •  Hafıza kapasitesi ve hafızasını eğitim ve öğrenmede nasıl kullandığı
 •   Hafızada tutma ve hafızadan çağırma (hatırlama) yolları

Bireysel Öğrenme Özellikleri ve Stratejilerin Analizi oluşturulacak programın ve bireyin başarısının her şeyidir.

 • Bireysel Eğitim Programları oluşturma süreci bireyin mevcut performans düzeyinden hareketle planlama süreci çerçevesinde çalışılacak uzun ve kısa dönemli hedefler saptanır.
 • Yöntem, teknik, etkinlik planları ve materyaller biçimlendirilir.
 • İlgili birim uzmanları arasından programı uygulayacak uzmanlar belirlenir.
 • Değerlendirme yöntemleri ve ödül mekanizmaları belirlenir.
 • Programın devam edeceği zaman çizelgesi çerçevesinde uygulamalara başlanır.

Bireysel eğitim programlarının uygulama, izleme ve değerlendirme aşamaları, sürecin en önemli bölümleri olarak düşünülebilir. İyi düzenlenmiş ve iyi uygulanan bir değerlendirme ve izleme süreci olmazsa çok iyi hazırlanmış bir BEP dahi başarısız olur. Öğrencinin bireysel eğitim programını uygulamaktan sorumlu kişiler, eğitim ortamında uygulama ve programın işlevselliğini ve çocuğun başarısını da değerlendirirler. Bireysel eğitim programları, çalışılacak hedefler ve kullanılacak yöntemlerin yanı sıra uygulama ve değerlendirme süreçlerini de içine alır. Uygulama aşamasında oluşan her türlü yenilik ve farklılık , çocuğun duygudurumu BEP sürecine yeni veriler olarak kaydedilir.

İyi ve etkili bir bireysel eğitim programında amaç sadece hedefleri iyi belirlemek, doğru yöntemler belirlemek ve uygulamak, sonuçları değerlendirmek değildir. Bireyin ve ailesinin günlük yaşamlarında yaratılabilecek fark ve değişiklikler bir programın kalitesini belirler. Bu nedenle her program kazanımların ve öğrenilenlerin hayata yansıması boyutunu mutlaka ele alır. Yapılan aile ve okul görüşmeleri , doğal ortam gözlemleri, fırsat öğretimleri ve ev ziyaretleri bize bu önemli boyutun işlevselliğini değerlendirme imkanı tanır.

Right Menu Icon0 (553) 238 00 39